Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Publieksbevraging Doel 1 & Doel 2
Publieksbevraging Doel 1 & Doel 2

Vindt u het langer openhouden van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 een goede zaak? Laat uw stem horen in deze publieksbevraging van de Belgische federale overheid!

Tot 15 juni kan iedereen die dat wenst, zich uitspreken over de verlenging van de operationele levensduur van de kernreactoren Doel 1 (D1) en Doel 2 (D2), een beslissing die in 2015 door de toenmalige regering Michel 1 werd genomen. De manier waarop die beslissing in 2015 is genomen, is niet correct verlopen. Dat oordeelde het Grondwettelijk Hof vorig jaar. Het ging daarmee in op de vraag van onder meer de Bond Beter Leefmilieu, die geprotesteerd had tegen de verlenging van D1 en D2.

Voor alle duidelijkheid: deze discussie gaat niet over het al dan niet langer openhouden van de Belgische kerncentrales na 2025. Die knoop wordt door de overheid dit najaar doorgehakt. Wat vandaag op tafel ligt, gaat over de 2 oudste reactoren in Doel, die sowieso in 2025 de deuren sluiten.

Het Grondwettelijk Hof volgt in zijn beslissing de redenering van de milieuorganisaties: er had in 2015 een nieuw milieueffectentrapport (MER) moeten opgesteld worden, dat uitlegt wat de impact is van het langer openhouden van de centrales (LTO, "long term operations") op mens en milieu, de gezondheid van fauna en flora, het klimaat, enzovoort. Zo’n rapporten bestaan natuurlijk al voor de kerncentrales, maar het was niet specifiek gebeurd voor dit dossier (de LTO van D1 en D2).

Bovendien had de burger volgens het Grondwettelijk Hof inspraak moeten krijgen in deze procedure. Niet alleen in België, maar tot in een straal van 1000 kilometer rond de centrale. Vervolgens staat het de Belgische overheid vrij om rekening te houden met de resultaten van deze bevraging of niet.

Du jamais vu: half Europa mag zich uitspreken over de Belgische kerncentrales

En dat gebeurt dus nu: van Zweden tot Oostenrijk, en van Tsjechië tot Ierland mogen burgers zich uitspreken over de toekomst van D1 en D2. Het is bij ons weten de eerste keer dat zo’n omvattende volksraadpleging gebeurt rond een LTO van kerncentrales. Toen de Nederlandse overheid enkele jaren geleden besliste om zijn enige kerncentrale, in Borssele in Zeeland (vlak bij de Belgische grens) te verlengen met 20 jaar (60 jaar uitbating in plaats van 40 jaar) kreeg de Belgische burger géén kans om zich daarover uit te spreken.

Aangezien de vraag voor de publieksbevraging afkomstig is van milieuorganisaties die negatief staan tegenover kernenergie, valt het te verwachten dat vooral zij massaal zullen mobiliseren om een negatieve stem (tegen de LTO) uit te brengen. Daardoor is het verre van zeker dat de resultaten representatief zijn voor wat de bevolking echt denkt. Om een tegengewicht te bieden tegen deze anti-stemmen, roepen we via deze weg alle voorstanders van kernenergie op om ook hun stem te laten horen.

Conclusies milieueffectenrapport

Wie een stem wil uitbrengen op basis van een geïnformeerd standpunt, raden we aan om zeker ook het milieueffectenrapport te lezen dat aan de basis ligt van de volksbevraging. Voor wie geen zin of tijd heeft om zich door de 649 pagina’s te worstelen, is er de beknopte samenvatting (69 pagina’s), waarvan dit de belangrijkste conclusies zijn:

 • Specifieke effecten op de luchtkwaliteit (p. 32)

  De jaarlijkse CO2-emissies van de centrales van D1 en D2 zijn zeer beperkt. Kernenergie is een koolstofarme energiebron. Uit een recente publicatie van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat zonder kernenergie (LTO of nieuwe projecten) er bijkomend 4 miljard ton CO2 worden uitgestoten. Volgens hetzelfde rapport zal een gamma aan technologieën, inclusief kernenergie, nodig zijn voor de energietransitie.
 • Algemene conclusie van het Milieueffectenrapport (p. 69)

  Niet-radiologische aspecten

  De impact van de effecten zal in de LTO-situatie niet significant verschillen van de effecten in de uitgangssituatie (de uitbating van de centrales tussen 1975 en 2015). Er zijn geen bijkomende effecten van de LTO-situatie ten opzichte van de uitgangssituatie. Er kan geconcludeerd worden dat de impact voor de meeste milieuaspecten verwaarloosbaar tot beperkt is ten opzichte van de situatie zonder kerncentrales in Doel. Met uitzondering voor de lozing van het koelwater, waar er wel een milieu-impact is.

  Radiologische aspecten

  Er is nauwelijks een radiologische impact door de aanwezigheid van de kerncentrales in Doel op mens en milieu. De zeer beperkte impact die er is, valt ver beneden de drempelwaarden. Anders gezegd, er is geen radiologische gezondheidsimpact door de aanwezigheid van de centrales.

CONCLUSIE MILIEUEFFECTENRAPPORT

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat ongeacht of de kerncentrales D1 en D2 onmiddellijk gesloten worden of nog tot 2025 openblijven, de impact op het milieu voor de meeste milieuaspecten verwaarloosbaar klein is ten opzichte van de uitgangssituatie (de uitbating tussen 1975 en 2015).

Dit kan u ook interesseren…

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer